دکتر محمد باقر خرمشاد
رئیس جشنواره
دانشیار
پست الکترونیکی: khoramshad [at] festival.islamica.ir
دکتر محمد رضا دهشیری
دبیر جشنواره
استادیار
پست الکترونیکی: dehshiri [at] festival.islamica.ir
کمیته علمی
بهمن اکبری
دبیر کمیته علمی
مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی
پست الکترونیکی: akbari [at] festival.islamica.com
رسول اسماعیل زاده
عضو کمیته ی علمی
..
پست الکترونیکی: ismaeilzademh [at] festival.islamica.ir
محمد صادق امینی
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: amini [at] festival.islamica.ir
کمیته برگزاری
سید مرتضی میران
دبیر کمیته ی برگزاری
مربی
پست الکترونیکی: miran [at] festival.islamica.ir
حجت شیرازی
عضو کمیته برگزاری
.
پست الکترونیکی: shirazi [at] festival.islamica.ir
کمیته آموزش
یحیی عابدی
مدیر کمیته ی آموزش
.
پست الکترونیکی: adedi [at] festival.islamica.ir